Page 5 - خلاصه آمایش استان
P. 5

‫ب ‪ -‬پهنهبندی اقليمي استان گيلان بر اساس روش دومارتن‪ :‬جهت محاسبه شاخص‬

‫دومارتن از دادههای ‪ 44‬ايستگاه سينوپتيک استان گيلان كه اطلاعات آنها بهصورت دورهای و‬

‫درازمدت موجود بود‪ ،‬استفاده شد‪.‬ه و برای افزايش صحت و دقت پهنهبندی اقليمي بهخصوص در‬

‫استفاده از تكنيک ميانيابي در محيط نرمافزار‪ ،‬شاخص اقليمي دومارتن برای ‪ 2‬ايستگاه مجاور‬

‫استان گيلان نيز محاسبه و وارد نرمافزار شد‪ .‬با توجه به نقشه شماره ‪ 6‬پهنههای اقليمي استان‬

‫استخراج شدند‪ .‬اين پهنهها عبارتاند از خشک‪ ،‬نيمهخشک‪ ،‬مديترانهای‪ ،‬نيمهمرطوب‪ ،‬مرطوب‪،‬‬

               ‫بسيار مرطوب (نوع الف) و بسيار مرطوب (نوع ب)‪.‬‬

‫جدول ‪ 4‬مقادیر بهدستآمده برای ایستگاههای هواشناسی استان گیلان‬

  ‫طبقه اقليمي‬    ‫ضريب خشكي دومارتن‬  ‫نام ايستگاه‬
‫بسيار مرطوب (نوع الف)‬     ‫‪37.3‬‬      ‫آستارا‬
‫بسيار مرطوب (نوع ب)‬     ‫‪33.31‬‬
‫بسيار مرطوب (نوع الف)‬     ‫‪63.3‬‬     ‫بندر انزلي‬
               ‫‪47.7‬‬      ‫تالش‬
   ‫نيمهخشک‬         ‫‪42.2‬‬      ‫جيرنده‬
   ‫نيمهخشک‬         ‫‪34.41‬‬      ‫ديلمان‬
‫بسيار مرطوب (نوع الف)‬     ‫‪13.7‬‬      ‫رشت‬
‫بسيار مرطوب (نوع الف)‬    ‫‪13.13‬‬      ‫رودسر‬
‫بسيار مرطوب (نوع الف)‬     ‫‪13.3‬‬      ‫كياشهر‬
‫بسيار مرطوب (نوع الف)‬     ‫‪14.3‬‬     ‫لاهيجان‬
‫بسيار مرطوب (نوع الف)‬     ‫‪3.66‬‬      ‫ماسوله‬
                       ‫منجيل‬
    ‫خشک‬

‫طبق جدول شماره ‪ 3‬پهنه اقليمي نيمهمرطوب با ‪ 36.3‬درصد بيشترين مساحت استان را‬

‫اشغال كرده است و پسازآن پهنه اقليمي بسيار مرطوب نوع الف با ‪ 73.3‬درصد قرار داشته و‬

‫سپس پهنه اقليمي نيمه مرطوب با ‪ 47.6‬درصد و مديترانهای با ‪ 6.6‬درصد جای ميگيرند‪.‬‬

‫پهنههای خشک و نيمهخشک و بسيار مرطوب نوع (ب) سهم بسيار ناچيزی از مساحت استان را‬

                        ‫به خود اختصاص ميدهند‪.‬‬

‫جدول‪ 5‬مساحت پهنههای اقلیمی استان گیلان بر اساس روش دومارتن‬

‫درصد‬          ‫مساحت (كيلومترمربع)‬ ‫پهنه اقليمي‬

‫خشک ‪0.006 0.16016‬‬

‫‪0.3‬‬          ‫‪444.11‬‬        ‫نيمهخشک‬

‫مديترانهای ‪6.6 131.3‬‬

‫‪36.3‬‬          ‫‪2302.2‬‬        ‫نيمهمرطوب‬

‫‪47.6‬‬          ‫‪4273.6‬‬        ‫مرطوب‬

‫‪73.3‬‬          ‫‪1433.3‬‬        ‫بسيار مرطوب نوع (الف)‬

‫بسيار مرطوب نوع (ب) ‪0.3 27.3‬‬

‫جمع ‪400 41014‬‬

            ‫‪5‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10