اخبار

ارسال ایمیل

نام شما:
ایمیل:
حبر ارسالی: رویکرد منابع محور را به رویکرد مدیریت محور تبدیل کنیم / نبود تناسب در توزیع نیروها از مشکلات استان هاست