اخبار

شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال ۱۴۰۰ دستگاه‌هاي اجرايي (سطح استاني) منضم به دستورالعمل امتياز دهي   [ +0 | -0 ]

شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال ۱۴۰۰ دستگاه‌هاي اجرايي (سطح استاني) منضم به دستورالعمل امتياز دهي

شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال ۱۴۰۰ دستگاه‌هاي اجرايي (سطح استاني) منضم به دستورالعمل امتياز دهي


لینک :  شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال ۱۴۰۰ دستگاه‌هاي اجرايي كشور (سطح استاني) منضم به دستورالعمل امتياز دهي.

شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل