اخبار

شاخص هاي اختصاصي سال ۱۳۹۹ دستگاه هاي اجرايي كشورمنضم به برش استاني   [ +0 | -0 ]

شاخص هاي اختصاصي سال ۱۳۹۹ دستگاه هاي اجرايي كشورمنضم به برش استاني

شاخص هاي اختصاصي سال ۱۳۹۹ دستگاه هاي اجرايي كشورمنضم به برش استاني بر روی سایت سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گرفت.

 


شاخص هاي اختصاصي سال ۱۳۹۹ دستگاه هاي اجرايي كشورمنضم به برش استاني بر روی سایت سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گرفت.

                         

 لینک شاخص های اختصاصی سال 99 دستگاههای اجرایی 

 

شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل