اخبار

شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1399 دستگاه هاي اجرايي ( سطح استاني)    [ +0 | -0 ]

شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1399 دستگاه هاي اجرايي ( سطح استاني)

شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1399 دستگاه هاي اجرايي ( سطح استاني) منضم به دستورالعمل امتيازدهي بر روس سایت سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گرفت.


لینک شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1399

شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل