اخبار

بخشنامه و شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۹ دستگاه هاي اجرايي سطح ملي در سایت اداری و استخدامی کشور    [ +0 | -0 ]

بخشنامه و شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۹ دستگاه هاي اجرايي سطح ملي در سایت اداری و استخدامی کشور

بخشنامه شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1399 دستگاه هاي اجرايي سطح ملي بر روی سایت اداری و استخدامی کشور  قرار گرفت.


لینک بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 99

 

شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل