اخبار

برگزاری جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره كل استاندارد استان گيلان    [ +0 | -0 ]

برگزاری جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره كل استاندارد استان گيلان

جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره كل استاندارد استان گيلان  با حضور مدیرکل محترم جناب آقای اشکانی پور رئیس کارگروه  و سرکار خانم مریم شادبهر (نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان )  و اعضای محترم کارگروه ، در تاریخ 98/07/22 در محل آن اداره کل ، تشکیل گردید.


جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره كل استاندارد استان گيلان  با حضور مدیرکل محترم جناب آقای اشکانی پور رئیس کارگروه  و سرکار خانم مریم شادبهر (نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان )  و اعضای محترم کارگروه ، در تاریخ 98/07/22 در محل آن اداره کل ، تشکیل و موارد ذیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت :

1.ارائه گزارش اقدامات انجام شده در سال 1398 در خصوص شاخص های ذیل مدیریت و سرمایه انسانی ، بخش اموزش مدیران و کارکنان .

2.بررسی آسیب شناسی شاخص شاخص های ذیل مدیریت و سرمایه انسانی ، بخش آموزش مدیران و کارکنان .

3.در خصوص محور اصلاح ساختار سازمانی شاخص اجرای بخشنامه ملی ساختار اجرایی دستگاههای اجرایی نسبت به روز آوری ، سامانه اقدامات لازم بعمل آید .

شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل