اخبار

برگزاری دومین جلسه «کارگروه توسعه مدیریت» در اداره کل زندان استان گیلان    [ +0 | -0 ]

برگزاری دومین جلسه «کارگروه توسعه مدیریت» در اداره کل زندان استان گیلان

دومین جلسه «کارگروه توسعه مدیریت» در اداره کل زندان استان گیلان به ریاست جناب آقای رضا محمدی اصل به عنوان مدیرکل و رییس کارگروه و جناب آقایان شهرام ناوور نویری و ابراهیم حسین زاده به عنوان نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان و اعضای محترم کارگروه در تاریخ 1398/11/12 در محل اداره کل، تشکیل گردید.


دومین جلسه «کارگروه توسعه مدیریت» در اداره کل زندان استان گیلان به ریاست جناب آقای رضا محمدی اصل به عنوان مدیرکل و رییس کارگروه و جناب آقایان شهرام ناوور نویری و ابراهیم حسین زاده به عنوان نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان و اعضای محترم کارگروه در تاریخ 1398/11/12 در محل اداره کل، تشکیل و موارد ذیل مورد بحث و بررسی، تبادل نظر و تصویب قرار گرفت:

مصوبات جلسه: 

1.نتایج ارزیابی عملکرد شاخص های محور مدیریت سرمایه انسانی در شاخص های مورد بررسی وآسیب شناسی قرار گرفت و مقرر شد کاستی های سال قبل مرتفع گردد و همچنین در مورد اهداف تعیین شده در برش استانی برخی از شاخص های این محور برای سال1398 با سازمان مرکزی هماهنگی گردد. در ادامه، به سوالات و ابهامات مطروحه نیز پاسخ داده شد. 

2.مقرر شد؛ سامانه ملی مدیریت ساختار (شاخص چهارم از محور اصلاح ساختار سازمانی) به روز رسانی گردد و همواره فاقد مغایرت باشد.

3.در خصوص شاخص ارزشیابی عملکرد مدیران، کارمندان و کارکنان، مقرر شد نسبت به مکانیزه کردن نظام ارزشیابی مدیران و کارمندان در سال 1398 و ارائه مستندات لازم و ضروری در موعد مقرر در سامانه تسما، اقدام گردد.

4.مقرر شد؛ در مورد ثبت و به روز رسانی اطلاعات فضاهای اداری در سامانه سادا (سامانه اموال دستگاه های اجرایی) از جمله شاخص های محور فضای کسب و کار و ارتقای بهره وری، اقدام گردد و اطلاعات کلیه فضاهای اداری مطابق ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی در سامانه ثبت گردد.   

5.مقرر شد؛ شاخص های مدیریت سبز از جمله شاخص های محور فضای کسب و کار و ارتقای بهره وری، در اجرای بند(ز) ماده(38) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور طبق آیین نامه ها و ضوابط ابلاغی از طرف اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان و با هماهنگی کارشناسان آن اداره کل در سطح اداره کل زندان، پیاده سازی و عملیاتی گردد.

6.شاخص های محور استقرار نظام مدیریت ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد؛ مطابق بخشنامه ها و ضوابط ابلاغی اقدام گردد. با توجه به اینکه ارائه برش استانی شاخص ها از جمله زیر شاخص های این محور می باشد، مقرر شد برش استانی شاخص های اختصاصی مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برای سال 1398، در اسرع وقت از سازمان مرکزی زندان های کشور، پیگیری و اخذ گردد.

شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل