اخبار

برگزاری سومین جلسه «کارگروه توسعه مدیریت» در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان   [ +0 | -0 ]

برگزاری سومین جلسه «کارگروه توسعه مدیریت» در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان

سومین جلسه «کارگروه توسعه مدیریت» در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان به ریاست جناب آقای شهرود امیرانتخابی به عنوان رییس کارگروه و آقایان شهرام ناوور نویری و حامد فاتحی و خانم شادبهر به عنوان نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان و اعضای محترم کارگروه در تاریخ 1398/09/13 در محل اداره کل برگزار گردید.


سومین جلسه «کارگروه توسعه مدیریت» در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان به ریاست جناب آقای شهرود امیرانتخابی به عنوان رییس کارگروه و آقایان شهرام ناوور نویری و حامد فاتحی و خانم شادبهر به عنوان نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان و اعضای محترم کارگروه در تاریخ 1398/09/13در محل اداره کل، تشکیل و موارد ذیل مورد بحث و بررسی، تبادل نظر و تصویب قرار گرفت:

1.با توجه دستورات جلسه، نتایج ارزیابی عملکرد سال1397 در محورها و شاخص های عمومی: 1- محور اول: اصلاح ساختار سازمانی2- محور سوم: مدیریت سرمایه انسانی (بخش آموزش مدیران و کارکنان)3- محور چهارم: شفافیت و مدیریت مالی4- محور پنجم: بهبود فضای کسب و کار و ارتقای بهره وری 5- محور هفتم: استقرار نظام مدیریت عملکرد، مورد بررسی، تحلیل و آسیب شناسی قرار گرفت.

2.به سوالات و ابهامات مطروحه پاسخ داده شد. تآکید شد که اقدامات اجرایی برابر مصوبات شورای عالی اداری، بخشنامه ها و ضوابط ابلاغی صورت پذیرد و مستندات لازم و کافی جهت هر یک از شاخص ها در موعد مقرر در سامانه ارزیابی عملکرد بارگذاری نماید.

3.مقرر شد، نسبت به تکمیل اطلاعات سامانه های مختلف (ستاد، سادا و دادور و یاور) که دستگاه ها بر اساس آن ها مورد ارزیابی قرار می گیرند، در موعد مقرر و طبق بخشنامه های ابلاغی اقدام گردد و در مورد شاخص مدیریت سبز با اداره کل حفاظت محیط زیست استان، هماهنگی های لازم و نهایی صورت پذیرد.

4.شاخص های مربوط به واگذاری ها و تفویض اختیار ها، تبیین موضوع شد و مقرر شد در این مورد بر اساس موارد ابلاغی سازمان مرکزی اقدام گردد.

5.مقرر و تأکید شد «سامانه ملی ساختار» به روز رسانی گردد.

6.مقرر شد، یک نسخه از برنامه های آموزشی مصوب مدیران و کارکنان اداره کل در سال1398، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان قرار گیرد.

7.مقرر شد، در اسرع وقت نسبت دریافت برش شاخص های اختصاصی سال1398 از سازمان مرکزی و ارسال یک نسخه از آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، در موعد مقرر اقدام گردد. همچنین، تآکید گردید که مطابق شاخص های ارزیابی عملکرد، ارزشیابی در سطوح مختلف مدیران و کارکنان به صورت مکانیزه انجام شود.

شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل