اخبار

برگزاری جلسه «کارشناسی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان»   [ +0 | -0 ]

برگزاری جلسه «کارشناسی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان»

 جلسه «کارشناسی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان» به ریاست جناب آقای گلی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان، رؤسای گروهها و کارشناسان معاونت در تاریخ 1398/09/24 در محل دفتر معاونت، تشکیل گردید. 


جلسه «کارشناسی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان» به ریاست جناب آقای گلی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان، رؤسای گروهها و کارشناسان معاونت در تاریخ 1398/09/24 در محل دفتر معاونت، تشکیل و موضوعات ذیل مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه، مصوبات جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان مورخ1398/07/28 به ویژه مصوبات مرتبط با دولت الکترونیک و برخی نقطه نظرات  دستگاه ها بررسی و مورد تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد کارگروه توسعه دولت الکترونیک در اسرع وقت تشکیل و آخرین پیگیری ها و اقدامات انجام شده توسط دستگاههای ذیربط، مورد بررسی قرار گیرد تا گزارش نهایی و جمعبندی شده آن در سومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد، ارائه گردد.

همچنین، آخرین وضعیت نحوه راه اندازی و استقرار میزخدمت در استان بررسی شد. مقرر شد دستگاه هایی که در این مورد اقدامی انجام نداده اند و یا دارای عملکرد ضعیف هستند؛ پیگیری گردد تا در اسرع نسبت به استقرار میز خدمت و ارائه گزارش میزخدمت هر دو ماه یکبار اقدام نمایند.

در پایان ، این جلسه با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل