اخبار

شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۸ بر روي سايت سازمان اداری و استخدامی قرار گرفت.   [ +0 | -0 ]

شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۸ بر روي سايت سازمان اداری و استخدامی قرار گرفت.

شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۸ سطح استان به همراه چک لیست های مربوط بر روی سایت سازمان اداری و استخدامی قرار گرفت.


شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1398 از لینک ذیل قابل دریافت می باشد

دستورالعمل امتیاز دهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 98

شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل