اخبار معاونت بودجه

اولین جلسه کارشناسی بررسی پروژه های نیمه تمام استان گیلان در سال 98   [ +0 | -0 ]

اولین جلسه کارشناسی بررسی پروژه های نیمه تمام استان گیلان در سال 98

اولین جلسه کارشناسی بررسی پروژه های نیمه تمام استان گیلان جهت طرح در شورای برنامه ریزی و توسعه استان ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1398/2/24 در دفتر معاون هماهنگی برنامه و بودجه برگزار گردید.


اولین جلسه کارشناسی بررسی پروژه های نیمه تمام استان گیلان جهت طرح در شورای برنامه ریزی و توسعه استان ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1398/2/24  در دفتر معاون هماهنگی برنامه و بودجه با حضور مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان، دبیران کمیته های برنامه ریزی شهرستانها ،روسای گروه و رئیس دبیرخانه شورای نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار گردید.

 پس از بحث و بررسی مقدماتی ، پیشنهاد تصویب تامین اعتبار برای پروژه های نیمه تمام مطابق اولویت های استان ارائه گردید.

اهمیت: 1/5
در روز 1398/2/25 ساعت 12:08:44, شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل