اخبار معاونت بودجه

شرايط موافقت‌نامه‌هاي هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد و مالي سال 98   [ +0 | -0 ]

شرايط موافقت‌نامه‌هاي هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد و مالي سال 98

هيات وزيران در قالب ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۳۹۸، شرايط موافقت‌نامه‌هاي هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد و مالي دستگاه‌هاي اجرايي را تعيين كرد.به گزارش مركز اطلاع رساني ، روابط عمومي وامور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور براساس ماده ۲ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كه در جلسه ۲۸ فروردين‌ماه امسال به تصويب هيات وزيران رسيد، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند موافقت‌نامه‌هاي هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد و مالي خود را براساس بند (ي) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و دستورالعمل‌هاي ابلاغي سازمان تنظيم و با سازمان مبادله كنند.
بر همين اساس، مبادله موافقت‌نامه طرح تملك دارايي‌ سرمايه‌اي جديد، تغيير اهداف كمي و حجم طرح‌هاي يادشده، منوط به طي مراحل قانوني و اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) است.
در تبصره يك ماده ۲ آمده است اجراي بند (ب) ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) براي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‏‌اي در سال ۱۳۹۸ الزامي است و دستگاه‌هاي اجرايي موظفند اصلاحيه موافقت‌نامه‌هاي خود را حداكثر تا پايان شهريور ماه به سازمان ارايه كنند.
در تبصره ۲ اين ماده همچنين تاكيد شده است شركت‌هاي دولتي كه براساس قوانين ملزم به مبادله موافقت‌نامه براي منابع داخلي خود هستند‌، بايد براساس زمان‌بندي تعيين شده در بند (ي) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و همچنين تبصره (۱) اين ماده عمل كنند.

اهمیت: 1/5
در روز 1398/2/3 ساعت 10:00:31, شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل