ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن

 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن:

 ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد70 و 71 «ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘـﺼﺎدي، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳـﺮان» ﻣـﺼﻮب17/1/1379، ﺗﻨﻔﻴـﺬي در ﻣـﺎده83 «ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳـﻼﻣﻲ اﻳـﺮان» ﻣـﺼﻮب 11/6/1383 ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي، ﺗﺼﻮﻳﺐ ، ﻫﺪاﻳﺖ ، ﻫﻤﺎﻫنگی و ﻧﻈﺎرت در اﻣﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳـﺘﻬﺎ و ﺧـﻂ ﻣـﺸﻲ ﻫﺎي ﻛﻼن ﻛﺸﻮر، ﺷﻮراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ اﺳـﺘﺎﻧﺪار ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﮔردید.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ، آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ ﺷﻮراي ﻣﺬﻛﻮر ﻃـﻲ ﺗـﺼﻮﻳﺒﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎره 19618 ت/26517 ه ﻣــﻮرخ 16/4/1382 ﺑــﺎ 16 ﻛــﺎرﮔﺮوه ﺑــﺮاي اﺟــﺮا اﺑــﻼغ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﺎﻧﻲ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺳـﻮم و ﭼﻬﺎرم ، آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮرا وﻛﺎرﮔﺮوه ﻫﺎي ذﻳـﻞ آن دﺳـﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻛﺎرﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺨﺼـﺼﻲ ﺷـﻮرا ﺑـﻪ10ﻛـﺎرﮔﺮوه ﻃـﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 89224 ت 35365 ك ﻣﻮرخ 3/6/1387 اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان وﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده 178 ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي، ﺗﺼﻮﻳﺐ، ﻫﺪاﻳﺖ، ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻧﻈـﺎرت در اﻣـﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﻳـﺰي و ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و ﺧـﻂ ﻣـﺸﻲ ﻫـﺎي ﻛـﻼن ﻛـﺸﻮر، ﺑـﻪ رﻳﺎﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﻋﻀﻮﻳﺖ اعضاء ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗـﺼﻮﻳﺐ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣﺤﺘـﺮم وزﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره51551 ت50961ﻫـ ﻣﻮرخ 24/4/1394  آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮراي ﻣﺬﻛﻮر که ﻃﻲ ﺗـﺼﻮﻳﺐ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣﺤﺘـﺮم وزﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره134880 ت47221ﻫـ ﻣﻮرخ 1390/7/6 اﺑﻼغ ﮔﺮدﻳﺪه بود اصلاح شد و با 13 کارگروه فعالیت می کرد.

با تصویب احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و براساس بند الف ماده 31 قانون، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان در اجراي وظايف محوله كه در قوانين و دستورالعمل‌ها مشخص مي‌شود و همچنين اجراي اختيارات تفويضي رئيس‌جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگي و نظارت بر مديريت و توسعه سرمايه‌گذاري همه‌جانبه و پايدار استان، پيگيري عدالت سرزميني، تقويت تمركززدايي، افزايش اختيارات استان‌ها و تقويت نقش و جايگاه استان‌ها در راهبري و مديريت توسعه درون و برون‌گراي منطقه‌اي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، با ریاست استاندار و دبیری سازمان مدیریت و
 برنامه ریزی استان تشكيل مي‌شود. همچنین بر اساس مصوبه شماره 29018/ ت 54487هـ مورخ 12/3/98 هیات محترم وزیران، 4 کارگروه تخصصی ذیل این شورا فعالیت خواهند داشت.

به استناد تبصره1 بند الف ماده فوق الذکر، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بالاترين نهاد تصميم‌گيري و نظارت درخصوص توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سطح استان مي‌باشد.