وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﺷﻮراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن

بر اساس ماده ۲ مصوبه شماره 29018/ ت 54487هـ مورخ 12/3/98 هیات محترم وزیران، وظايف و اختيارات شورا به شرح زير است:

الف - وظایف و اختیارات مندرج در بند (ب) ماده (۳۱) قانون شامل:

1ـ بررسي، تأييد و تصويب اسناد توسعه‌اي و برنامه‌هاي توسعه استان كه شامل جهت‌گيري‌هاي توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه‌ريزي كشور و در راستاي جهت‌گيري‌هاي آمايش سرزمين و برنامه‌هاي ميان‌مدت توسعه استان و تصويب اسناد توسعه‌اي و طرحها و پروژ‌ه‌هاي بخشي و شهرستاني در چهارچوب سياست‌هاي كلان، آمايش سرزميني و بخشي و سازگار با برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت استاني و ملي است.

2ـ بررسي و نظارت بر توسعه اقتصادي و اجتماعي متعادل استان و نيز سياستگذاري، هماهنگي و پايش اقدامات مؤثر براي كاهش عدم تعادل‌ درون‌استاني در چهارچوب نظام برنامه‌ريزي‌كشور و در راستاي جهت‌گيري‌هاي آمايش سرزمين و برنامه‌هاي توسعه استاني

3ـ تصويب طرحهاي توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه‌هاي توسعه استان در چهارچوب سياست‌هاي مصوب شوراي‌عالي آمايش سرزمين و شوراي‌عالي شهرسازي و معماري

4ـ شناخت و اولويت‌بندي قابليت‌ها و مزيتهاي نسبي استان و ايجاد زمينه‌هاي لازم و تشويق و توسعه مشاركت و سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي از طريق بخش خصوصي، تعاوني و مردم‌نهاد

5 ـ اتخاذ سياست‌هاي مناسب جذب و رفع مشكل سرمايه‌گذاري‌ها و اقدامات توسعه‌اي بخشهاي دولتي و غيردولتي در سطح استان در راستاي انطباق آنها با سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي و اولويت‌ها، نيازها و برنامه‌هاي توسعه‌اي استان

6 ـ تصويب طرحهاي جامع شهرهاي تا پنجاه هزار نفر جمعيت در چهارچوب سياست‌هاي ابلاغي شوراي‌عالي شهرسازي و معماري

7ـ بررسي گزارش عملكرد برنامه و بودجه استاني و شهرستاني و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه كشور

8 ـ اتخاذ سياست‌ها و ارتقاي صادرات غيرنفتي استان در چهارچوب سياست‌هاي كلي تجارت خارجي كشور و توسعه همكاري‌هاي تجاري، اقتصادي، علمي و فرهنگي با كشورهاي همسايه در چهارچوب سياست‌هاي دولت

9ـ بررسي راههاي تجهيز و جذب منابع و پس‌اندازهاي بخش غيردولتي در استان

 

ب - بررسی و تصویب توزیع اعتبارات هزینه‌ای استان به تفکیک دستگاه - برنامه، با پیشنهاد دبیر شورا براساس قوانین، مقررات و اسناد بالادستی.

پ - بررسی و تصویب سیاست‌ها و اولویت‌های تعیین پروژه‌های اعتبارات تملک‌ دارایی‌های‌ سرمایه‌ای استان با پیشنهاد دبیر شورا.

ت - سایر وظایف محول­شده از طرف هیأت وزیران درچهارچوب قوانین و مقررات و اسناد بالادستی.