سازمان برنامه و بودجه استان ها

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان استان اصفهان

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شمالی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد