اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان

براساس بند الف ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، با تركيب اعضاي زير تشكيل مي‌شود:


1- استاندار(رئيس)

2- رئيس سازمان برنامه و بودجه استان(دبير)

3- رئيس واحد استاني وزارتخانه‌هاي داراي واحد استاني (يك نفر)

4- رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان

5- مديركل حفاظت محيط زيست استان

6- فرمانداران (حسب مورد)

7- فرمانده سپاه استان

8- دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر)

9- مديركل صدا و سيماي استان

 

تبصره2 بند الف ماده 31- در مورد وزارتخانه‌هايي كه چند واحد استاني دارند يك‌نفر از مديران به انتخاب وزير در جلسات شورا شركت مي‌كند.