پایان موازی کاری درتولید و انتشار آمارهای رسمی تورم و رشد اقتصادی  


پایان موازی کاری درتولید و انتشار آمارهای رسمی تورم و رشد اقتصادی و صرفه جویی میلیاردها تومان از اعتبارات دولتی  در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار کلید خورد.


 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز آمار ایران، همچنين موارد زیر در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار که روز دوشنبه ١٧ دي ماه برگزار شد، مورد تایید قرار گرفت:

١) حذف موازی کاری در “تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخصهای قیمت و حسابهای ملی “  به اتفاق آرا   تایید شد.

٢) شاخصهای قیمت و حسابهای ملی، آمارهای تخصصی بانک مرکزی ( موضوع بند پ ماده ١٠ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور )نیستند و بانک مذکور نباید نسبت به تولید و انتشار آن اقدام کند.

٣) مرکزآمار ایران دستگاه اجرایی اختصاصی تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخصهای قیمت و حسابهای ملی کشوراست

منبع:
پست شده توسط: روابط عمومی
در روز 1397/10/18 ساعت 09:40:32 , شاخه: خبرهای ملی