اخبار سازمان

انتشار نتایج طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار سال 1396 کشور و گیلان   [ +42 | -25 ]

انتشار نتایج طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار سال 1396 کشور و گیلان

نتایج طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار سال 1396 کشور و گیلان منتشر شد.


به گزارش روابط‌عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان، معاون آمار و اطلاعات سازمان با بیان این خبر افزود: ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان این طرح را با عناوین متفاوت در ﺳﺎل‌های 1393، 1394 و 1396 اجرا نموده است.

وحید طیفوری ادامه داد: در اﯾﻦ ﻃﺮح، اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﻓﺘﺎری اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮى رﻓﺘﺎری اﻓﺮاد 15 ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮار در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮى و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻇﻬﺎرات آنﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد.

وی با بیان اینکه این مطالعه از سرانه مطالعه، گوش کردن به موسیقی، عضویت در شبکه‌های اجتماعی، سینما رفتن، وضعیت انجام ورزش، خرید پوشاک، خرید کالاهای لوکس، مصرف شیر، نوشابه، میوه، ماهی، فست فود، غذای بیرون از منزل و بسیاری موارد دیگر را مورد بررسی قرار داده است افزود: اطلاعات مورد نیاز در سطح کشور و بر اساس 15 استان منتخب آذربایجان، اصفهان، ایلام، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کردستان، گیلان، لرستان، مازندران، هرمزگان و یزد جمع‌آوری شده است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان  اظهار داشت: در سال 1396 در کشور از میان افراد 15ساله و بیشتر باسواد 58.2 درصد در یک سال قبل از زمان آمارگیری مطالعه کتب غیر درسی داشته‌ و 41.8 درصد مطالعه نداشته‌اند. وی تصریح کرد: ﺳﺮاﻧﻪ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻏﯿﺮدرﺳﯽ افراد باسواد 15 ساله و بیشتر کشور، 7 ﺳﺎﻋﺖ و 41 دﻗﯿﻘﻪ و استان گیلان 7 ساعت و 6 دقیقه در ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.

وی اضافه کرد: در سال 1396 در کشور 67.8 درصد از افراد 15 ساله و بیشتر در هفته به موسیقی گوش داده‌اند. بر این اساس سرانه مدت زمان گوش کردن به موسیقی در هفته در کشور 2 ساعت و 29 دقیقه و در استان گیلان 3 ساعت و 12 دقیقه است.

طیفوری در خصوص زمان صرف شده در شبکه‌های اجتماعی و سیستم‌‌های پیام‌رسانی گفت: در سال 1396 در کشور 53 درصد از افراد 15 ساله و بیشتر عضو شبکه‌های اجتماعی بوده‌اند. بر این اساس سرانه این شاخص در روز در کشور 1 ساعت و 4 دقیقه و در استان گیلان 1 ساعت و 11 دقیقه است.

وی به سرانه زمان اختصاص یافته به ورزش نیز اشاره کرد و ادامه داد: در سال 1396 در کشور 51.1 درصد از افراد 15 ساله و بیشتر ورزش می‌کنند. بر این اساس میانگین زمان انجام ورزش در کشور در هر روز 27 دقیقه و در استان گیلان 35 دقیقه برای افراد ورزش کرده  15 ساله و بیشتر میباشد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان افزود: در سال 1396 از افراد 15 ساله و بیشتر کشور 18.9درصد در طول یک سال، به سینما، 5.1 درصد به تئاتر و 4.5 درصد به کنسرت رفته‌اند. از سوی دیگر در کشور 91.4 درصد از افراد 15 ساله و بیشتر در روز برنامه‌های سیما و  17.9درصد برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران را دیده و شنیده‌اند.

طیفوری همچنین اظهار داشت: در این طرح وضعیت تغذیه خانوارهای کشور و استانهای منتخب در چارچوب اقلامی مانند مصرف شیر، نوشابه، میوه، ماهی و فست فود مورد بررسی قرار گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد:  برپایه نتایج این طرح، افراد 15 ساله و بیشتر نظرات خود را در ارتباط با زمان مناسب سن ازدواج مطرح نمودند که بر این اساس 81.4 درصد پسران و 68.1 درصد دختران زمان مناسب برای ازدواج را پس از اشتغال به کار و یا دارا بودن شرایط مناسب مالی عنوان نموده‌اند.

لینک دریافت گزارش آماری 

لینک دریافت نتایج طرحتگ‌ها:  

نظرات

ارسال نظر

نام کاربر:
عنوان:
نظر:
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای سازمانی, چاپ, ایمیل