اخبار سازمان

آغاز عملیات تهیه و تنظیم جدول داده- ستانده گیلان از سال 95   [ +153 | -77 ]

آغاز عملیات تهیه و تنظیم جدول داده- ستانده گیلان از سال 95

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان از آغاز عملیات تهیه و تنظیم جدول داده- ستانده گیلان از سال 95 خبر داد.


وحید طیفوری برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های كلان اقتصادي در سطح استان و منطقه را  نيازمند شناخت تحليلي از ساختار و نحوه تعاملات بخش‌های مختلف اقتصادي مبتني بر پايه اطلاعاتي مناسب دانست و افزود: یکی از روش‌های حصول اين مهم، اطلاعات و نتایج ارزشمند حاصل از جدول داده-ستانده منطقه‌ای(استانی) می‌باشد که می‌تواند با تلفیق نظرات کارشناسی صاحبنظران مبنایی علمی جهت تعیین استراتژی توسعه استان و نقاط قوت و ضعف باشد.

وی خاطرنشان کرد: ترسیم چگونگی تعاملات و سیمای اقتصاد استان مهترین ویژگی جدول داده-ستانده است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان با بیان اینکه نخستین جدول داده – ستانده منطقه‌ای استان در سال 1381 تهیه و تدوین و در سال 1384 منتشر شد، ولی به دلایل مختلف مطالعات کاربردی مبتنی بر آن  انجام نشد ادامه داد: پس از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ضرورت دستیابی به ساختار جدید اقتصادی استان احساس شد. لذا با توجه به پشتوانه تهیه اولین جدول داده – ستانده گیلان و پس از مطالعات و بررسی‌های لازم مقرر شده است تا در سال 1395 نسبت به تهیه جدول داده- ستانده  بهنگام شده استان اقدام لازم بعمل آید.

وی به نتایج نخستین جدول داده-ستانده اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس نتایج جدول داده – ستانده 1381  استان، جدول اصلی به صورت 15 و 72 بخشي تهیه گردید و شاخص‌های کاربردی بسیار مهمی نظیر ماتريس ضرايب فني، ضرايب فزاينده اشتغال، ضرايب پيشين و پسين و ... بدست آمد.

طیفوری در تشریح نتایج هر بخش گفت: براساس نتایج بدست آمده در ناحیه یک جدول، تمام تعاملات بین بخشی مشخص نشان می‌دهد که مجموع ارزش كالاهاي مصرف ‌شده، جهت فراهم نمودن تولیدات استان بالغ بر 14155560 ميليون ‌ريال در سال 1381 بوده است.

وی ادامه داد: براساس نتایج ناحیه دو یا طرف تقاضای نهایی مشخص شد در استان‌، حدود 40 درصد از تقاضای نهایی را مصرف نهایی خانوار تشکیل می‌دهد كه 25 درصد آن را خانوارهای شهری و 15 درصد ديگر را خانوارهاي روستايي مصرف کرده‌اند.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان سهم مصرف نهایی مؤسسات غيرانتفاعي در خدمت خانوارها (نظير آموزش، بهداشت و ساير خدمات) از كل تقاضای نهایی را كمتر از یک‌درصد عنوان کرد و افزود:  دولت به‌عنوان يكي ديگر از واحدهاي نهادي موجود در اقتصاد، حدود 6/5 درصد از تقاضای نهایی اقتصاد را تشکیل داده است.

وی در این خصوص تصریح کرد: دولت علاوه بر مصرف نهایی كالاها قسمتي از تشكيل سرمايه را به خود اختصاص مي‌دهد که از از دو قسمت تشکیل‌شده است.

طیفوری با بیان اینکه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص دولتی قست اول است اظهار داشت: تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بخش خصوصی قسمت دوم میباشد كه شرکت‌های دولتی را نيز در برداشته و مجموع آن، حدود 19/7 درصد از تقاضای نهایی را به خود اختصاص می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این قسمتي از كالاها و خدمات‌ توليدي توسط واحدهاي نهادي خارج از چارچوب اقتصاد مصرف‌مي‌شود كه صادرات را تشكيل‌داده و صادرات به استان‌های دیگر يا خارج از كشور را شامل می‌شود. افزون‌براين، 1/6 درصد تقاضای نهایی نيز به‌عنوان اشتباهات آماری و تغيير در موجودي انبار بدست آمده است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان در خصوص نتایج ناحیه 3 در جدول داده – ستانده استان گیلان نیز گفت: این ناحیه به عرضه اقتصاد اشاره دارد که 37 درصد از ستانده را مصرف واسطه و 63 درصد باقي را ارزش‌افزوده تشكيل ‌مي‌دهد.

وی تصریح کرد: اجزاي ارزش‌افزوده نيز به نسبت 67 درصد به مازاد عملياتي و باقي براي جبران خدمات كاركنان تقسيم مي‌شود.

طیفوری در ادامه به نتایج تحليل ضرايب فزاينده توليدي فعاليت‌هاي اقتصادي استان گیلان اشاره کرد وادامه داد: این بخش نشان ‌می‌دهد که 7 فعاليت اقتصادي از 15 بخش اقتصادی‌ مطالعه شده در استان ‌گيلان شامل فعاليت‌هاي صنعت (2/3893)، ساختمان(2/1290)، تأمين برق و گاز و آب(2/0528)، هتل و رستوران(1/8708)، ماهيگيري(1/767)، كشاورزي، شكار و جنگلداري(1/7291)، ساير خدمات عمومي و اجتماعي، شخصي و خانگي(1/6742) بر مبناي جدول داده- ستانده سال 1381، ضرايب فزاينده توليدي بيشتر از متوسط فعاليت‌هاي اقتصادي استان دارد. به‌بیان‌دیگر، به ازای افزايش یک واحد در بردارهاي ماتريس تقاضای نهایی (مصرف خانوارها، مصارف دولتي، سرمايه‌گذاري و صادرات) میزان توليد فعاليت‌هاي اقتصادي يادشده در استان گیلان به‌واسطه آثار تغييرات مستقيم و غيرمستقيم از متوسط تمام فعالیت‌های اقتصادی استان بیشتر افزایش‌ می‌یابد.

وی در تحلیل نتایج این بخش گفت: بنا بر دادههای فوق بخش صنعت، بيشترين ضريب فزاينده ساده توليدي را بین 15 بخش در اقتصاد استان دارد.

وی ادامه داد: در بخش صنعت، به ازاي افزايش یک‌میلیون ریال در تقاضای نهایی، 2/3893میلیون ریال توليد افزايش مي‌يابد که از این مقدار تغيير توليد، 1/693 میلیون ریال به خود بخش‌ و اثر مستقيمي كه در آن دارد مربوط مي‌شود و باقي اثرات غیر مستقیمی است که به بخش‌هاي ديگر مربوط مي‌شود.

طیفوری خاطرنشان کرد: از اين مقدار تغيير توليد در بخش صنعت، 1/693 میلیون ریال براي پاسخگويي به اثرات مستقيم افزايش تقاضای نهایی اين بخش بوده و 0/696 میلیون ریال به اثرات غيرمستقيم افزايش تقاضای نهایی اين بخش مربوط میشود كه براي مبادله‌هاي درون و برون بخشي نياز است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان در خصوص نتيجه‌گيري ‌این شاخص از جدول عنوان كرد: بخش‌هاي صنعت، ساختمان و مسكن در استان گیلان جزء بخش‌هاي پيشرو درزمینه بسط فعاليت‌هاي توليدي مي‌باشند؛ چراکه بيشترين افزايش از توليد را درنتیجه تغيير در تقاضای نهایی ايجاد مي‌كنند.

وی با بیان اینکه با توجه به اين‌كه ضريب فزاينده توليدي غيرمستقيم براي فعاليت بخش ساختمان نسبت به فعاليت‌هاي ‌ديگر اقتصادي در استان گیلان بزرگ‌تر بوده؛ لذا، فعالیت‌های ساختمانی نسبت به بخش‌هاي ‌ديگر اقتصادي در استان از تعاملات برونی بيشتري برخوردار است افزود:. مي‌توان‌ گفت كه بخش‌هاي صنعت و ساختمان و مسكن و تا حدودي بخش کشاورزی در استان جزء بخش‌هاي پيشرو درزمینه بسط فعاليت‌هاي توليدي بوده و سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان بايد براي رشد و توسعه فعاليت‌هاي توليدي به اين فعالیت‌ها توجه ويژه‌اي را داشته ‌باشند.

طیفوری در خصوص ضرايب فزاينده اشتغال به عنوان یکی دیگر از شاخص‌های مهم حاصل از نتایج جدول داده – ستانده هم گفت: این شاخص، نفر- شغل ايجادشده در اثر تغيير ارزش يك واحد مشخص از تقاضای نهایی را نشان مي‌دهد. بدین معنی که این ضریب نفر ـ شغل ایجادشده به ازاي اثرات مستقیم و غيرمستقيم تغيير ارزش يك واحد مشخص از تقاضای نهایی (مصرف نهايي خانوار، مصرف نهايي دولت، تشكيل سرمايه ثابت، صادرات و تغيير موجودي انبار) را نشان مي‏دهد.

وی در خصوص نتایج شاخص ضرایب فزاینده اشتغال گفت: نتایج محاسبه این ضریب نشان می‌دهد که بخش‌های کشاورزی، شكار و جنگل‌داري، سایر خدمات، آموزش و امور عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی و صنعت به ترتیب با ظرفيت اشتغال‌زايي 5/849، /5356، 4/767، 4/695 و 3/714  نفرشغل به ‌ازای افزايش یک‌صد ميليون ريال در تقاضاي‌ نهايي، بيشترين اشتغال‌زايي را در بين بخش‌هاي استان گیلان داشته و بخش مستغلات، كرايه و خدمات کسب‌وکار با ظرفيت 0/772 نفر کمترین توان ايجاد اشتغال را دارد.

وی با بیان اینکه ضریب فزاینده اشتغال نشان‌دهنده اثرات ‌نهايي افزايش در بردارهاي ماتريس تقاضاي نهايي (شامل مصرف‌كنندگان شهري و روستايي، سرمايه‌گذاران، دولت و بخش خارجي) به میزان مشخص روي سطح اشتغال فعاليت‌هاي ‌اقتصادي است افزود: به نظر می‌رسد یکی از عوامل موثر در اشتغالزا بودن بخش کشاورزی و ماهیگیری اتکای بیشتر به نیروی انسانی بواسطه سنتی بودن فرایند تولید این بخش‌ها در سال مورد بررسی باشد. لذا ممکن است در صورت  مکانیزاسیون کامل تولید در این بخش‌ها، ظرفیت اشتغالزایی مستقیم آن‌ها نیز کاهش یابد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان در خصوص ساختار اقتصاد استان، بر اساس جدول داده- ستانده سال 1381 گفت: نتایج نشان ‌مي‌دهد كه به ازاي افزايش یک‌صد ميليون ‌ريال در تقاضای نهایی، به‌طور متوسط 3/1417 شغل مستقيم و غيرمستقيم ايجاد مي‌شود كه ميانگين شغل مستقيم 2/3478 شغل و متوسط شغل غيرمستقيم 0/794 نفر- شغل است.

وی ادامه داد: بررسي‌ جدول نتایج جدول داده – ستانده 1381 گیلان نشان ‌می‌دهد که در سال مورد بررسی اقتصاد استان، 7 بخش از 15 بخش، اثر اشتغال‌زايي بزرگ‌تر از ميانگين دارند كه در بين آن‌ها بخش‌هاي كشاورزي، دامداري و جنگلداري و سایر خدمات، در حدود دو برابر ميانگين و 5 بخش ديگر، حدود يك و نيم برابر ميانگين تمام فعاليت‌هاي اقتصادي از اشتغال‌زايي به ازاي تغيير معيني در اجزاي ماتريس تقاضاي نهايي برخوردارند. همچنين، بخش مستغلات، كرايه و خدمات کسب‌وکار کوچک‌ترین اثر اشتغال‌زايي در فعاليت‌هاي اقتصادي استان را در سال 1381 بعد از تغيير معيني در اجزاي ماتريس تقاضاي نهايي دارد.

طیفوری ادامه داد: براين‌اساس، سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي كشاورزي، شكار و جنگلداري، ساير خدمات، آموزش، اداره امور عمومی و تأمين اجتماعي، صنعت، هتل و رستوران نسبت به فعالیت‌های دیگر دركل ‌اقتصاد استان موجب فرصت‌های شغلی بيشتري خواهد شد. همچنين بخش مستغلات، كرايه و خدمات کسب‌وکار با ظرفیت اشتغال‌زايي 0/7725نفر كمترين توان ايجاد اشتغال مستقيم و غيرمستقيم در استان را بين تمام فعاليت‌هاي اقتصادی استان داشته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: بخش‌های صنعت، ساختمان و هتل و رستوران به ترتیب با 2.1، 1.6 و 1.5 واحد به ازای افزایش یک واحد تقاضای نهایی درهمین بخش‌ها، بالاترین میزان اشتغالزایی به صورت غیر مستقیم را دارند. به عبارت دیگر افزایش تقاضای نهایی در بخش‌های صنعت، ساختمان و هتل و رستوران  منجر به بیشترین سطح افزایش اشتغالزایی در سایر بخش‌ها می‌شوند.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با بیان اینکه ضرايب پيوند پسين، ارتباط بين يك بخش و تأمين‌كنندگان نهاده‌هايش به اين صورت كه مجموع نيازهاي مستقيم و غيرمستقيم يك ‌بخش براي پاسخگويي به يك واحد در تقاضاي ‌نهايي محصول آن بخش را نشان مي‌دهد افزود: محاسبه ضرايب پسين مستقيم نشان ‌مي‌دهد كه بخش‌هاي صنعت و ساختمان استان گیلان به ترتيب با 0/6690 و0/5718 و آموزش با 0/1069 به ترتيب داراي بيشترين و کمترين پيوندهاي پسين هستند.

وی در توضیح این بخش گفت: به‌بيان‌ديگر، این ضرایب نشان مي‌دهند كه بخش‌هاي صنعت و ساختمان به فرض به ازای ارزش 100 ريال ستانده خود، به ترتيب 66 و 57 ريال را به بخش‌هاي‌ ديگر اقتصادي به‌عنوان تأمين‌كننده داده‌هاي توليد خود پرداخت‌مي‌كند؛ حال آن‌كه رقم مشابه براي بخش آموزش که کمترین مقدار ضریب پیوستگی پسین را دارد، برابر 10 ريال است

طیفوری اظهار داشت: بر اساس نتايج ضرايب پسين مستقيم و غيرمستقيم براي بخش‌هاي صنعت (2.3893) ، ساختمان (2.129)و تامین آب و برق و گاز (2.0528) و هتل و رستوران(1.8708) و كشاورزي(1.7291 )نسبت به بخش‌هاي ‌ديگر اقتصادي استان به ترتیب، پيوندهاي پسين قوي‌تري دارند و تحرك بيشتري در اقتصاد استان را ايجاد مي‌كنند.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان از شاخص قدرت انتشار به عنوان یکی دیگر از شاخص‌های پر اهمیت جدول داده-ستانده نام برد و گفت: بخش‌هايي كه شاخص‌ قدرت انتشار بزرگ‌تر از واحد دارند، به لحاظ ضريب پيوستگي مستقيم و غيرمستقيم پسين نسبت به بخش‌های دیگر برتري دارند.

وی ادامه داد: فعاليت‌ها به داده‌هاي واسطه بخش‌های دیگر نیاز داشته و هر چه این رابطه قوی‌تر باشد، تحرک بالایی در فعاليت‌هاي ‌ديگر اقتصاد منطقه ايجاد مي‌كنند.

طیفوری تصریح کرد: بخش‌هايي كه شاخص قدرت انتشار آن‌ها از يك بیش‌تر باشد، توانايي ايجاد انگيزش بیش‌تری از ميانگين جهت پویایی بخش‌های وابسته به آن‌ها دارند.

وی با بیان اینکه محاسبه قدرت انتشار نشان ‌مي‌دهد كه بخش‌هاي صنعت(1.4663)، ساختمان(1.3065)، تأمين برق آب و گاز(1.2598)، هتل و رستوران(1.1481، كشاورزي، شكار و جنگلداري(1.0611)، ماهيگيري(1.0844) و سایر خدمات(1.0274) از شاخص قدرت انتشار بيشتر از يك برخوردارند خاطرنشان کرد: اين هفت بخش كه ضريب بزرگ‌تر از يك دارند، مي‌توانند انگيزش بيشتر از ميانگين در اقتصاد منطقه ایجاد کنند.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان در خصوص ضرايب پيوند پيشين هم گفت: این ضرایب رابطه بين يك بخش و بخش‌های دیگر، كه ستانده آن بخش را مصرف مي‌كنند را نشان مي‌دهد

وی تصریح کرد: به‌طوركلي، این ضرایب ارتباط بين عوامل اوليه با نظام تولیدی را نشان ‌مي‏دهد.  هرچه اين شاخص بزرگ‌تر باشد، نشان ‌مي‌دهد كه بخش يا بخش‌هاي يادشده مي‌توانند به‌طور مستقيم و غيرمستقيم تأمين‌كننده ارجح‌تری در عرضه كالاها و خدمات به بخش‌هاي ‌ديگر اقتصاد باشند؛ بدین ترتیب، به لحاظ شاخص پيوند پيشين مستقيم و غيرمستقيم، بخش و يا بخش‌هاي كليدي محسوب مي‌شوند.

وی در خصوص نتایج این شاخص هم گفت:  بر اساس نتايج بدست آمده، بخش‌هاي معدن(0.8643)، كشاورزي، شكار و جنگلداري(0.436)، صنعت (0.2293)، تأمين برق، آب و گاز(0.6216) از ارتباط پيشين بسیار قوی در اقتصاد استان گیلان برخوردارند.

طیفوری در ادامه در خصوص شاخص حساسیت به عنوان یکی از شاخصهای جدول داده-ستانده گفت: این شاخص از ارتباطات مستقيم و غيرمستقيم پيشين بخش‏ها استخراج مي‏شود. اگر این شاخص بزرگ‌تر از واحد باشد، بخش يادشده مي‏تواند در درونی کردن فرآيند توليد و يكپارچگي اقتصاد نقش کلیدی داشته و فعاليت‏هاي زياد و آثار ثانویه گسترده‏اي را ایجاد کند.

وی افزود: بر اساس نتایج بدست آمده بخش‌هاي كشاورزي، شكار و جنگلداري(1.2005) و معدن(1.9041)، تأمين برق، گاز و آب (1.5154) و مستغلات و کسب ‌وکار(1.0547) شاخص حساسيت بزرگ‌تر از يك دارند. يعني اين بخش‌ها مي‌توانند در یکپارچه‌سازی اقتصادي منطقه نقش کلیدی ايفا كنند.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان  مزيت محاسبه شاخص حساسيت را در تعيين و شناسايي بخش‌های کلیدی در مقايسه با شاخص پيوندهاي پيشين عنوان کرد و اظهار داشت: اين ‌شاخص‌ها، متوسط پيوندهاي پيشين مستقيم و غيرمستقيم هر بخش را به متوسط پيوندهاي مستقيم و غيرمستقيم کل اقتصاد آشكار مي‌كند.

       

وی در پایان برخی از مهم‌ترین مطالعات پيشنهادي قابل انجام با توجه به جدول داده – ستانده استان  را به شرح اعلام نمود:

1)       تعيين برنامه‌ريزي اقتصادي بخشي

2)       برآورد ارزش‌افزوده فعاليت‌هاي مختلف به تفكيك فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي

3)       پيش‌بيني تقاضا، به تفكيك فعاليت‌ها،

4)       پيش‌بيني توليد به تفكيك فعاليت‌ها،

5)       پيش‌بيني اشتغال، به تفكيك فعاليت‌ها،

6)       پيش‌بيني سرمايه‌گذاري به تفكيك فعاليت‌ها،

7)       پيش‌بيني تقاضا، به تفكيك فعاليت‌ها در اثر افزايش بودجه دولت،

8)       پيش‌بيني توليد به تفكيك فعاليت‌ها در اثر افزايش بودجه دولت،

9)       پيش‌بيني اشتغال، به تفكيك فعاليت‌ها در اثر افزايش بودجه دولت،

10)     پيش‌بيني سرمايه‌گذاري به تفكيك فعاليت‌ها در اثر افزايش بودجه دولت،

11)     تحليل حجم سرمايه موردنیاز برای كاهش يك درصد نرخ بيكاري

12)     بررسي دگرگوني فنون و تكنولوژي و اثر آن بر بهره‌وري،

13)     ارائه تصوير جامع و كاملي از ساختار اقتصادي هر فعالیت،

14)     اثر تغيير دستمزد بر روي توليد و ارزش‌افزوده و اشتغال،

15)     اثر تغيير ماليات بر روي توليد و ارزش‌افزوده و اشتغال،

16)     اثر تغيير دستمزد يا سود و ماليات بر روي قيمت كالاهاي هر فعالیت،

17)     اثر تغيير نرخ تسهيلات بانكي بر روي توليد و ارزش‌افزوده و اشتغال،

18)     تشخيص هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم هر فعاليت در فعالیت دیگر،

19)     تشخيص ميزان وابستگي سيستم توليد هر فعاليت به خارج از استان،

20)     تشخيص ميزان وابستگي سيستم توليد هر فعاليت به فعالیت‌های دیگر اقتصاد،

21)     تعيين ارتباط‌هاي پسين و پيشين فعاليت‌هاي مختلف،

22)     تعيين رابطه بين هزينه داده‌هاي اوليه و قيمت‌ها،

23)     تعيين رابطه بين هزينه داده‌هاي اوليه و توليد،

24)     تعيين رابطه توليد و اشتغال،

25)     سنجش و تشخيص مزيت نسبي هر فعاليت‌ نسبت به فعالیت‌های دیگر،

26)     تشخيص فعالیت‌های کلیدی و استراتژيك در هر فعاليت،

27)     برآورد ارزش‌افزوده بهينه در هر بخش،

28)     برآورد ارزش صادرات بهينه در هر بخش،

29)     برآورد ارزش اشتغال بهينه در هر بخش،

30)     برآورد ارزش واردات بهينه در هر بخش،

31)     برآورد ارزش سرمايه‌گذاري بهينه هر بخش،تگ‌ها:  

نظرات

ارسال نظر

نام کاربر:
عنوان:
نظر:
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای سازمانی, چاپ, ایمیل